7ZŠ Kolín - Historie školy

Historie školy

Pavilon pro 1. - 4. ročník byl slavnostně otevřen se začátkem školního roku 1982/83. Podle stanoveného pořadí škola dostala název 7. ZŠ.

V prvním roce fungování školy bylo nutné stmelit nový pedagogický sbor. Kolektiv učitelů vedený ředitelem Mgr. Jiřím Smrkovským byl totiž složen z pedagogických pracovníků několika kolínských škol a ze začínajících učitelů.

Výuka ve 12 třídách se 381 žáky se hned první rok neobešla bez směnování třetích ročníků. Žáci se prozatím stravovali v jídelnách 1. a 2. základní školy. I výuka TV se musela obejít bez tělocvičny.

Již během prvního školního roku se začaly objevovat signály o havarijním stavu nejstarší kolínské základní školy 3. ZŠ ve Školské ulici. Tato situace vedla k tomu, že během jara a léta 1983 byl vystavěn II. pavilon 7. ZŠ pro 5. - 8. postupný ročník. Tímto způsobem ve školním roce 1983/1984 vznikla úplná základní škola s 872 žáky.

Na druhém stupni začal pracovat kolektiv pedagogických pracovníků 3. ZŠ doplněný o nové učitele. Změnilo se také vedení. Ředitelem školy se stal Mgr. Josef Šourek.

Ani po zahájení provozu obou pavilonů se učitelé a žáci nevyhnuli komplikacím. V projektu nebylo počítáno s některými odbornými pracovnami (chemie, cvičná kuchyň), žáci neměli pozemek pro výuku prací na zahradě. K výuce TV sloužila třída o velikosti 62m2 a škole stále chyběla jídelna.

  I přes tyto nedostatky začala škola v dalších letech vykazovat mnohé úspěchy. Pod vedením kvalifikovaných učitelů žáci dosahovali pěkných výsledků v různých soutěžích. O dobré jméno se postaral např. pěvecký kroužek paní učitelky Hájkové, který na soutěžích obsazoval přední místa. Do mimoškolní činnosti se zapojil i taneční kroužek vedený paní učitelkou Pavlíčkovou. Slibně se rozvíjela spolupráce s družební německou školou v Zehdenicku.

Od 1. září 1987 začala výuka v nové tělocvičně a hned následující rok  bylo zajištěno stravování pro všechny žáky v jídelně 1. ZŠ v Bezručově ulici.

Roku 1989 začala na naší škole nově fungovat sportovní třída (5. A). V následujících letech se ze 7. ZŠ stala škola zaměřená na sport, především na lehkou atletiku. Naši žáci pod vedením zkušených učitelů tělesné výchovy dosahovali ve sportovních disciplínách vynikajících výsledků.

Do výuky se s novými společenskými podmínkami dostalo také velké množství informací, které žáci začali získávat i v nově zřízené počítačové pracovně. Ta byla využívána od roku 1992.

Ve škole se pomalu, ale jistě začalo zlepšovat pracovní prostředí. Postupně byly dokupovány další počítače, třídy byly vybaveny novým barevným nábytkem a výuka byla modernizována technikou.

Roku 1998 nastoupil do funkce ředitele školy Mgr. Petr Strejček.

Škola se zapojila do projektu Zdravá škola, při kterém se všichni zaměstnanci pokoušeli zlepšit klima školy. Vylepšilo se prostředí na chodbách školy a zavedl se pitný režim. Vedení školy spolupracovalo s žákovským parlamentem při řešení problémů dětí.

V květnu 1999 byla škola připojena k internetové síti.

Pro zviditelnění škola začala používat nově zpracované logo.

Ve školním roce 1999/2000 byla z prostředků města dokončena výstavba školního hřiště s běžeckou dráhou, víceúčelovým hřištěm, skokanskými sektory a koulařským sektorem.

V létě 2000 byla úspěšně realizována velká investiční akce - přestavba bytu školníka na pracovnu informatiky, kancelář ekonomky a archiv. Tuto učebnu informatiky se podařilo vybavit účelným nábytkem a třinácti novými počítači. V listopadu téhož roku se podařilo zajistit bezdrátové připojení na internet. Následně byly vypracovány webové stránky naší školy, díky kterým byla veřejnost informována o dění ve škole.

Nově začal být na podzim roku 2000 vydáván školní časopis Sporťák.

V následujících letech se stav areálu a vybavení školy značně zmodernizoval. Prostředí se zpříjemnilo výzdobou na chodbách, novým nábytkem ve třídách i ve sborovně 2. pavilonu. Nakoupila se nová didaktická technika. Děti začaly využívat zakoupenou keramickou pec.

Zkvalitnila se i práce Žákovského parlamentu. Osvědčila se schránka důvěry, za jejímž zřízením stála snaha třídních učitelů, výchovné poradkyně a vedení školy podílet se na řešení problémů dětí a zabývat se jejich připomínkami ke školní práci.

Každoročně škola pokračovala v lekcích Dobrého startu pro děti, které se chystají do 1. tříd. Děti i jejich rodiče se hravou formou naučili dovednosti potřebné pro školáka při nástupu do školy. Dověděli se, jak doma nacvičovat některé činnosti, a v neposlední řadě se seznámili se svými budoucími pedagogy i spolužáky.

Dobrých výsledků dosahovala i protidrogová prevence, která byla vedena ve třech rovinách – podle vhodnosti tématu ve výuce, při speciálních akcích odborných institucí a především bohatou nabídkou možností mimoškolní činnosti.

Škola začala spolupracovat v oblasti protidrogové prevence se společností Semiramis.

Dalšími významnými akcemi byly projektové dny s různým zaměřením. Tyto akce byly kladně přijímané nejen dětmi, ale i rodiči.

Ze sportovních akcí se děti 1.- 5. ročníku a sportovních tříd pravidelně zúčastňovaly plavecké výuky. Žáci sedmých tříd a „sportovky“ jezdily na lyžařské kurzy. Pořádaly se školy v přírodě.

Tradičně pěkných výsledků dosahovaly žáci z 1. stupně v McDonalds Cupu a Kinderiádě.

Stejně tak školní mažoretky – taneční skupina Srdíčko Kolín – slavily velké úspěchy nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Velmi úspěšné bylo každoročně pořádané Zpívání pro pejsky, což byla charitativní akce ve prospěch Psího útulku v Kolíně.

Velká pozornost byla také pravidelně věnována i vycházejícím žákům. Na konci 8. ročníku a na začátku 9. ročníku děti navštěvovaly Středisko pro volbu povolání. Prohlédly si i Burzu škol pořádanou v Kolíně.

Od roku 2005 byly nově pro žáky 6. ročníku pořádány adaptační kurzy, jejichž úkolem bylo sjednotit kolektiv třídy a seznámit se s novým třídním učitelem.

Od tohoto roku Rada města Kolína zřídila ve škole Školskou radu složenou ze zástupců školy, města a rodičů.

Rodiče všech žáků i budoucích prvňáčků měli možnost každý rok v listopadu navštěvovat Den otevřených dveří. Mohli se podívat na to, jak škola vypadá „uvnitř“ a jak se tu děti učí.

V mimoškolní činnosti pracovalo velké množství kroužků a školních klubů.

Na jaře 2010 se v Městském divadle Kolín uskutečnila 1. školní akademie, která byla pokračováním předcházejících šesti ročníků Recitační přehlídky žáků 1. stupně. Akce byla velmi kladně hodnocená, proto škola v akademii se stejným úspěchem pokračovala opět na jaře 2012.

Žáci 4.- 9. ročníku se zapojili do celostátního podzimního a jarního testování čtenářské gramotnosti a anglického jazyka Eskalátor. Dále řešili přírodovědného a matematického Klokana. Tradičně bylo testováno Kalibro. Žáci se též zapojili do testování finanční gramotnosti.

Na základě zájmu rodičů probíhala od 1. ročníku výuka angličtiny s rodilým mluvčím ve spolupráci se společností Wattsenglish Ltd. Czech Republic.

Tradičně je škola velmi úspěšná na poli sportovním. Školní reprezentace již poněkolikáté vyhrála Kolínské sportovní dny. V řadách dětí je několik mistrů republiky.

Každoročně se škola věnuje náboru dětí do prvních tříd. Naše nejmladší děti si pravidelně připravují vystoupení pro děti z mateřských škol, ve kterém svým mladším kamarádům ukazují, co všechno se už naučily.

Pro rodiče škola otevřela nový komunikační kanál v podobě webové aplikace Bakaláři, který umožňuje rodičům sledování kompletní klasifikace, aktuální rozvrh a přehled plánovaných akcí. Rovněž byl otevřen přímý komunikační kanál mezi rodiči a učiteli, který umožňuje rychlou interakci mezi jednotlivými skupinami rodič-učitel-vedení školy.

O významnějších školních akcích je veřejnost informována prostřednictvím okresního tisku, školního časopisu nebo školních www stránek.

Ve školním roce 2011/2012 došlo na naší škole k velkým změnám. Byla dokončena výměna oken, dveří a zateplení obou pavilonů a tělocvičny. Škola také získala moderní barevně výraznou fasádu. Byla také dokončena rekonstrukce a rozšíření školního hřiště. Došlo k výměně tartanu, nově bylo vybudováno hřiště s umělým trávníkem a mezi hřišti a běžeckou dráhou byl vybudován sítěný plot. I vnitřek obou pavilonů se změnil k lepšímu – došlo k výměně osvětlení a umyvadel.   

Vyškolení učitelé pracovali na projektu Růstová skupina. Všichni učitelé se zapojili do projektu EU peníze školám.

V tomto roce žáci dostali nové šatny a došlo k zastřešení schodiště 1. pavilonu.

Škola se školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „Sedmička“ dětem nabízí moderní způsoby výchovy a vzdělávání s individuálním přístupem ke každému dítěti. Děti tak vedle pochopení zažívají velkou měrou úctu a uznání, které jsou největším předpokladem pro zdravý vývoj jejich osobnosti. Škola staví na povzbuzení a ocenění každého dítěte.

 
 
     
 

Webdesign: