7ZŠ Kolín - Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018
 

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 bude probíhat ve čtvrtek 6. a v pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin. Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.

O zápis dítěte k povinné školní docházce požádá písemně zákonný zástupce dítěte. S sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Žádosti bude přiděleno registrační číslo.

Zápis dítěte trvá 15 – 20 minut. V průběhu zápisu dojde k motivačnímu rozhovoru pedagogického pracovníka s dítětem a k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.

Zákonný zástupce vyplní dotazník školní zralosti k zápisu do 1. třídy

Zákonný zástupce bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Škola může přijmout 80 žáků. Počet otevřených tříd bude závislý na počtu zapsaných žáků.  Třídy naplňujeme do počtu 20 – 25 dětí. Třídními učiteli v 1. třídách budou Mgr. Eva Cilová, Mgr. Vlasta Horová a Mgr. Hana Pospíšilová. Podle potřeby bude jmenován další třídní učitel.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit i jinou než spádovou školu.

Kritéria pro přijetí žáka do školy:

  • trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy

  • trvalé bydliště v jiném spádovém obvodu a starší sourozenec v naší škole

  • trvalé bydliště v jiném spádovém obvodu

  • nelze – li dítě vybrat podle těchto kritérií, rozhoduje los

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce požádat písemně o odklad začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (ve školní vývěsce) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na školním webu www.7zskolin.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 15. 4. 2017

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do školy lze vyzvednout v kanceláři školy od 2. do 15. 5. 2017.

 
     
 

Webdesign: