7ZŠ Kolín - Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
 

Zápis dětí do 1. ročníku bude probíhat ve čtvrtek 2. a v pátek 3. dubna 2020 od 13 do 17 hodin. Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.

O zápis dítěte k povinné školní docházce požádá zákonný zástupce dítěte. S sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Žádosti bude přiděleno registrační číslo.

Zápis dítěte trvá 15 – 20 minut. V průběhu zápisu dojde k motivačnímu rozhovoru pedagogického pracovníka s dítětem a k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.

Zákonný zástupce vyplní dotazník školní zralosti k zápisu do 1. třídy

Zákonný zástupce bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Počet otevřených tříd bude závislý na počtu zapsaných žáků. Přijmeme maximálně 72 žáků.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.

Do naplnění kapacity školy je kritériem pro přijetí dítěte:

  1. trvalé bydliště v obvodu Základní školy Kolín III., Masarykova 412 (včetně určených vesnic – Kbel, Kořenice, Lošany, Nebovidy, Pašinka, Polepy, Radovesnice I, Ratboř, Tři Dvory)

  2. bydliště ve městě Kolín

  3. bydliště v nespádové vesnici

 Nelze – li dítě vybrat podle těchto kritérií, rozhoduje los.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce požádat písemně o odklad začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a podána nejpozději do 31. 5. 2020.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (ve školní vývěsce) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na školním webu www.7zskolin.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 27. 4. 2020      

 
     
 

Webdesign: