7ZŠ Kolín - Změny v přijímacím řízení na střední školy
 

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

- proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách

- konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo - skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

- oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou

- zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu

- uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí)

- uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole

- JPZ vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“)

- Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní - škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky

- střední škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů

Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

- musí se uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky

- škola připraví pro uchazeče dva termíny školní přijímací zkoušky, nicméně uchazeč koná ŠPZ na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná:

- týká se oborů středního vzdělání s výučním listem - nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května)

- ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení

- nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí

- v případě, že se uchazeč hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou

- od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve)

- nově je stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně (viz níže) Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa

- škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem

- standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (ředitel bude moci sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků)

Odevzdání zápisového lístku

- lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů

- uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu

Náhradní termíny

- náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo - náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy

- ředitel SŠ ukončí hodnocení přijímacího řízení, a to v celkové lhůtě do 4 kalendářních dnů ode dne konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu

Mgr. Renata Jeřábková

 
     
 

Webdesign: