7ZŠ Kolín - Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021
 

-           Možnost podat 2 přihlášky na SŠ - na jedné přihlášce dvě školy nebo 2 obory na jedné škole (pořadí škol určuje termín pro konání jednotných zkoušek, ne prioritu žáka, na obou tiskopisech je stejné pořadí škol)

 • Přihlášku podávají zákonní zástupci přímo řediteli SŠ – do 1.3. 2021, (u oborů s talentovou zkouškou do 30.11. 2020)

 • Pokud SŠ vyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, je třeba nechat potvrdit přihlášku u dětského lékaře

 • Pokud chcete požádat o úpravu přijímacího řízení z důvodu přiznaných podpůrných opatření u vašeho dítěte, přiložte doporučení z PPP

 • Přihlášku nezapomeňte podepsat (zákonný zástupce i žák/yně)

 • < > pro přijetí stanoví ředitel SŠ do 31.1.2021, resp. do 31.10.2020

  Povinná jednotná zkouška (PJZ)

  • Povinně pro maturitní obory

  • Český jazyka a literatura (60 minut)

  • Matematika a její aplikace (70 minut)

  • Hodnocení PJZ – podíl na celkovém hodnocení uchazeče je min.60%

  • 2 termíny – započtou se lepší výsledky z 1. nebo 2. termínu

  • Řádné termíny - 12.4.2021 a 13.4.2021 pro čtyřleté maturitní obory, 14.4.2021 a 15.4.2021 pro osmiletá gymnázia

  • Náhradní termín – 12. a 13.5.2021 pro všechny obory

    

 • „Školní přijímací zkoušky“

  • Záleží, zda je příslušná SŠ vyhlásí

  • Termín od 12. do 28.4. 2021 pro obory s maturitní zkouškou. Od 22.4. do 30.4.2021 pro ostatní obory

 • Rozhodnutí o přijetí

  • SŠ zveřejní seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a na internetu

  • Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům

    

 • Do dalších kol přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek, vždy však na 1 přihlášce bude jen 1 obor či škola

   

 • Zápisový lístek

  • Vydává ho ZŠ – od 1.2. do 15.3. 2020, resp. do 31.1.2021 (pro obory s talentovou zkouškou) zákonnému zástupci

  • 1 žák – 1 zápisový lístek

  • Žák, resp. zákonný zástupce musí do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění přijetí odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ, na kterou se chce přihlásit

  • Vzít zpět ZL novela školského zákona neumožňuje, výjimka - žák bere zpátky ZL pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné nebo žák odevzdal ZL na školu, kde konal talentové zkoušky, ale následně byl přijat na školu bez talentové zkoušky

    

 • Naše ZŠ

  • Poskytne vám 2 vyplněné a potvrzené přihlášky

  • Dostanete od nás 1 zápisový lístek

    

 • Co musíte udělat vy?

  • Podepsat přihlášku – žák i zákonný zástupce

  • Potvrdit přihlášku u lékaře

  • Doručit přihlášku do 1.3.2021 na příslušné SŠ

  • Po přijetí odevzdat zápisový lístek na příslušnou SŠ

    

 • Novinky pro tento školní rok:

 • < >

  V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí.

 • V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.

 • V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno.

 • MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

 • Termíny talentových zkoušek: 4. – 31.1.2021 (gymnázia se sportovní přípravou 2.1 – 31.3.2021)

 • Zápisový lístek pro obory s talentovou zkouškou vydá ZŠ zákonnému zástupci do 31.1.2021

 

V případě nejasností či dotazů mě určitě kontaktujte.

 

Mgr. Renata Jeřábková

                                       výchovná poradkyně, zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň

 
     
 

Webdesign: