7ZŠ Kolín - Organizace začátku školního roku
 

Následující informace vycházejí z  doporučení MŠMT a MZd.

Škola bude 1. 9. 2021 otevřena takto:

  • pro žáky 9. ročníku od 7:30 hodin
  • pro žáky 2. – 8. ročníku od 7:40 hodin
  • pro žáky 1. ročníku od 8:15 hodin.

Po příchodu do školy 1. 9. 2021 budou žáci 2. – 9. ročníku testováni antigenními testy v  kmenových třídách pod dohledem třídních učitelů.

Žáci 1. ročníku budou testováni 2. 9. 2021 stejným způsobem.

Další testování proběhne v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání a nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Žák není v  tomto případě automaticky omluven ze svého vzdělávání a musí být omluven v souladu se školním řádem.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen.

Po celou dobu přítomnosti žáků ve škole budou dodržována aktuální platná hygienická a protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví.

 
     
 

Webdesign: