7ZŠ Kolín - Přijímací řízení 2021-2022
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 • Možnost podat 2 přihlášky na SŠ  - na jedné přihlášce dvě školy nebo 2 obory na jedné škole (pořadí škol určuje termín pro konání jednotných zkoušek, ne prioritu žáka, na obou tiskopisech je stejné pořadí škol)
 • Přihlášku podávají zákonní zástupci přímo řediteli SŠ – do 1.3. 2022, (u oborů s talentovou zkouškou do 30.11. 2021)
 • Pokud SŠ vyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, je třeba nechat potvrdit přihlášku u dětského lékaře
 • Pokud chcete požádat o úpravu přijímacího řízení z důvodu přiznaných podpůrných opatření u vašeho dítěte, přiložte doporučení z PPP
 • Přihlášku nezapomeňte podepsat (zákonný zástupce i žák/yně)
 • Kritéria pro přijetí stanoví ředitel SŠ do 31.1.2022, resp. do 31.10.2021
 • MŠMT stanovilo ve školním roce 2021/2022 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

Řádný termín:

a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín 19. dubna 2022, 2. termín 20. dubna 2022

b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového:

1. termín 12. dubna 2022,2. termín 13. dubna 2022

Náhradní termín pro všechny uvedené obory:

termín 10. května 2022, 2. termín 11. května 2022

 • Rozhodnutí o přijetí
  • SŠ zveřejní seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a na internetu
  • Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům
 • Do dalších kol přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek, vždy však na 1 přihlášce bude jen 1 obor či škola
 • Zápisový lístek
  • Vydává ho ZŠ – od 1.2. do 15.3. 2022, resp. do 30.11.2021    (pro obory s talentovou zkouškou) zákonnému zástupci
  • 1 žák – 1 zápisový lístek
  • Žák, resp. zákonný zástupce musí do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění přijetí odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ, na kterou se chce přihlásit
  • Vzít zpět ZL novela školského zákona neumožňuje, výjimka - žák bere zpátky ZL pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné nebo žák odevzdal ZL na školu, kde konal talentové zkoušky, ale následně byl přijat na školu bez talentové zkoušky
 • Naše ZŠ
  • Poskytne vám 2 vyplněné a potvrzené přihlášky
  • Dostanete od nás 1 zápisový lístek
 • Co musíte udělat vy?
  • Podepsat přihlášku – žák i zákonný zástupce
  • Potvrdit přihlášku u lékaře
  • Doručit přihlášku do 1.3.2022 na příslušné SŠ
  • Po přijetí odevzdat zápisový lístek na příslušnou SŠ
 • Novinky pro tento školní rok:
 • V  případě   víceletých gymnázií   předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak   konání jednotné přijímací zkoušky a   zachování dvou termínů zkoušky.
 • V  případě čtyřletých oborů vzdělání s  maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v  případě jeho školy bude konat v  rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí.
 • V  případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.  Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.
 • MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.
 • Termíny talentových zkoušek: 4. – 31.1.2022 (gymnázia se sportovní přípravou 2.1 – 31.3.2022)

Mgr. Renata Jeřábková

 
     
 

Webdesign: