7ZŠ Kolín - Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023
 

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Kolín III., Masarykova 412 proběhne v souladu s právními předpisy.

Dobu zápisu  do prvního ročníku základního vzdělávání   stanovuje ředitelka školy    v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Zápis dětí do 1. ročníku na naší škole bude probíhat ve čtvrtek 7. a v   pátek 8. dubna 2022 od 13 do 17 hodin. Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.

Termín zápisu si můžete  od 21. 3. 2022 rezervovat on-line, viz odkaz v sekci Rodiče –  Zápisy on-line.   Zapisovat budeme děti i bez   rezervace.

O zápis dítěte k  povinné školní docházce požádá zákonný zástupce dítěte. S  sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Žádosti bude přiděleno registrační číslo.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K  podání žádosti využijte tiskopis zveřejněný na našem školním webu www.7zskolin.cz v  sekci Rodiče – Formuláře ke stažení – Žádost o přijetí do 1. ročníku.

Současně prosíme o vyplnění Dotazníku školní zralosti pro rodiče, který je na stejném místě.

Oba vyplněné dokumenty přinesete s sebou v den zápisu do školy (neposílat poštou ani   mailem, ani datovou schránkou).

Pokud nebude stanoveno jinak (např. v  souvislosti s  epidemickými opatřeními), proběhne zápis prezenčně. V  případě změny vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.

Vlastní zápis dítěte trvá přibližně 15 – 20 minut. V  průběhu zápisu dojde k  motivačnímu rozhovoru pedagogického pracovníka s  dítětem a k  orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.

Zákonný zástupce bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v  jeho dalším rozvoji.

Počet otevřených tříd bude závislý na počtu zapsaných žáků. 

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.

Do naplnění kapacity školy je kritériem pro přijetí dítěte:

  1. trvalé bydliště v  obvodu Základní školy Kolín III., Masarykova 412 (včetně určených vesnic – Kbel, Kořenice, Lošany, Nebovidy, Pašinka, Polepy, Radovesnice I, Ratboř, Tři Dvory, Veltruby)
  2. bydliště ve městě Kolín
  3. bydliště v  nespádové vesnici

 Nelze-li dítě vybrat podle těchto kritérií, rozhoduje los.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce požádat písemně o odklad začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a podána nejpozději do 31.5.2022.

Budete-li pro své dítě žádat odklad školní docházky o 1 rok, využijte k  podání žádosti formulář Žádost o odklad. V tom případě nepodáváte žádost o přijetí. Žádost o odklad školní docházky podáváte některým z  uvedených způsobů (datová schránka, email s elektronickým podpisem, osobně do školy nebo poštou) společně s  požadovanými přílohami.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (ve školní vývěsce) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na školním webu www.7zskolin.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 
     
 

Webdesign: