7ZŠ Kolín - Zápis do 1. ročníku
 

 

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ Kolín III., Masarykova 412 proběhne  v souladu s právními předpisy.

Dobu zápisu  do prvního ročníku základního vzdělávání   stanovuje ředitelka školy    v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Zápis dětí do 1. ročníku na naší škole bude probíhat   ve čtvrtek 4. a v   pátek 5. dubna 2024    od 13   do    17 hodin.    Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2017    do 31. 8. 2018   a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.

Termín zápisu si  budete moct rezervovat on line od 14. 3. 2024.

O zápis dítěte k  povinné školní docházce    požádá zákonný zástupce dítěte. S  sebou přinese   rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Žádosti bude přiděleno registrační číslo.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K  podání žádosti využijte tiskopis zveřejněný na našem školním webu   www.7zskolin.cz v  sekci Rodiče – Formuláře ke stažení – Žádost o přijetí do 1. ročníku.

Současně prosíme o vyplnění Dotazníku školní zralosti pro rodiče, který je na stejném místě.

Oba vyplněné dokumenty přinesete s sebou v den zápisu do školy (neposílat poštou ani   mailem, ani datovou schránkou).

Vlastní zápis dítěte trvá přibližně 15 – 20 minut. V  průběhu zápisu dojde k  motivačnímu rozhovoru pedagogického pracovníka s  dítětem a k  orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.

Zákonný zástupce bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v  jeho dalším rozvoji.

Naše škola může přijmout maximálně/až 68 prvňáčků.

Kritéria k zápisu do ZŠ:

Dle § 36 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, budou zapisovány děti, u  kterých povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Přijímat budeme posloupně:

  1. přednostně děti s  trvalým pobytem ve městě Kolíně s  délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s  doloženým potvrzením o trvalém pobytu z  evidence obyvatel z  příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,
  2. děti s  trvalým pobytem ve městě Kolín s  délkou pobytu minimálně 6 měsíců, s  doloženým potvrzením o trvalém pobytu z  evidence obyvatel, z  jiných školských obvodů města Kolína,
  3. děti ze školských obvodů obcí, které mají s  městem Kolín podepsanou dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy,
  4. dětí s  trvalým pobytem ve městě Kolíně s  délkou pobytu kratší 6 měsíců, s  doloženým potvrzením pobytu z  evidence obyvatel z  příslušného školského obvodu školy (OZV č. 2/2023), § 36 odst. 7) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon.

V  případě nadlimitního počtu zájemců a nemožnosti rozhodnout o přijetí dle předchozích kritérií, bude rozhodnuto losováním.

Poznámka: Spádové obvody školy a školské obvody obcí se řídí Obecně závaznou vyhláškou města Kolín č. 2/2023 o školských obvodech základních a mateřských škol ve městě Kolín ze dne 19.06.2023, usn. č. 450/7/ZM/2023 (účinnost této vyhlášky od 06.07.2023)

 
     
 

Webdesign: