7ZŠ Kolín - Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí
 

Při životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit materiální škody. Proto je důležité znát možná nebezpečí při vzniku těchto událostí, umět si poradit a pomoci, správně se zachovat. Žáci 2. stupně v projektovém dnu Ochrana člověka za mimořádných událostí procvičovali prakticky  své znalosti a dovednosti ve skupinách v jednotlivých zaměstnáních. Rychle proběhla evakuace školy, žáci zvládli teoretickou a praktickou část poskytování první pomoci, ověřili si znalost obsahu evakuačního zavazadla, procvičili si topografii, zvládli přesun raněného, v testech obstáli při dopravní výchově a chování při živelných pohromách, poznali varovný signál, prověřili svoji  fyzickou připravenost. Projektový den proběhl úspěšně, žáci si uvědomili, že ničivé následky mohou být minimalizovány účinnými opatřeními a připraveností záchranných složek i občanů.

Děti 1.stupně během dne plnily různé úkoly venku i uvnitř budovy. Sbíraly písmenka do tajenky a body. Ve třídě si povídali o jménech obecných a  vlastních.Také pracovali s textem, kde jména hledali. Práce ve třídě i soutěže venku se všem moc líbily. Na stanovištích pomáhali žáci 8.A. Svou práci zvládli výborně - děkujeme za pomoc.

 

 

 
     
 

Webdesign: